:(:(.....

اگه صبح رو با یه نامه شروع کنی که آخرش با این  جمله تموم بشه" اگه ندیدمت حلالم کن" چه حالی میشین؟!!!!

ای خدا......................

چرا هر بار که میخوام به تو پناه ببرم

چرا هر بار که میگم خدا جون غلط کردم آشتی...

چرا هر بار که بهت قول میدم بخندم.......

یه چیزی بهم نشون میدی که پر وبالم بشکنه.....

این نامه چی بود سر صبح؟؟

این حرف آخر که نوشته؟؟؟؟

 

دیگه دارم خفه میشم...........

یکی نیست منو دعا کنه؟؟

دعا کنه که چشام اشک نداشته باشه؟؟؟

که دلم غصه نداشته باشه؟؟؟

مگه من چیکار کردم....؟؟؟

من دعا کنم؟؟؟؟

من در به در دنبال کسیم که منو دعا کنه......

نکن با من اینکار را رو خدا نکن...نکن..نکن...........

 

/ 0 نظر / 4 بازدید