عشق

عشق یعنی بی قانونی در عین قانونمند زندگی کردن

قانون وفاداری

عشق یعنی بی معنی شدن تمام منطق ها در عین  منطقی زندگی کردن

منطق بی منطق بودن، منطق دل

عشق یعنی نابود شدن در عین رسیدن به نقطه وجودی

نقطه رهایی

عشق یعنی رهایی از دغدغه ها در عین دغدغه داشتن

دغدغه رهایی

عشق یعنی بی تعلق بودن به همه چیز در عین احساس تعلق به یک

تعلق به یک نفر، نه، تعلق به پیکره یگانه بشریت

عشق یعنی جدا بودن در عین وصال

وصال در نقطه رهایی

عشق یعنی حرکت نکردن در عین یک حرکت تدریجی

حرکت نکردن در نقطه وصال، حرکت تدریجی به سمت کمال

عشق یعنی اوج شادی در عین وجود نهایت غم

شادی وصال، غم فراغ

عشق یعنی نهایت خاموشی در عین وجود کوهی از آتش در درون

خاموشی وصال، آتش فراغ

عشق یعنی بی درد بودن در عین درد کشیدن

بی درد بودن وصال، درد فراغ

عشق یعنی زیبا ترین پارادوکس هستی

عشق یعنی انتخاب در نقطه رهایی

/ 0 نظر / 2 بازدید