بهانه ای نداشتم تا دستانت را درخواست کنم

نیازی ندیدم تا با صدای بلند بخوانمت

گمشده ای بودم در زمین

آمده بودم بخوانمت، شیطان دهانم را گرفت

آمده بودم نگاهت کنم، دنیا در مقابلم ایستاد

اکنون که تو را یافتم مرا به آسمان ببر

/ 0 نظر / 2 بازدید