بهترین هدیه.....

بهترین هدیه ای که تا حالا گرفتین چیه؟؟

ظهر که زنگ زد گفت پایین منتظرتم....داداشم بود که اومده بود دنبالم...خدا می دونه چقدر خوشحال شدم..خستگی کار از تنم در اومد..فکر کنم همه از برق نگام فهمیدن چقدر خوشحال شدم..آخه خیلی دلتنگ داداشیم بودمزبان

تا ساعت سه شد پریدم

پایین آخه نمی خواستم داداشم سر پا واسه..آخه داداش کوچیکه آبجی پا درد داره..تا دیدم داداشمم و پا هام جون گرفت بدون اینکه حواسم باشه تند راه میرفتم..هنوز بهش میگم: داداشی چرا تند راه میری..داداشیم گفت والا من دارم نفس نفس میزنم بهت برسمنیشخند ترسیدم قلب داداشیم درد بگیرهناراحت...داداشیم ساکت بود ویکم پکل..اما من از دیدن داداشیم اینقدر خوشحال بودم که حتی نتونستم بپرسم چرا غم داره؟ناراحت

تو دست داداشیم یه کیف دستی بود گفت اومدم امانت یه تو رو بدم..اول فکر کردم کتاب جبرم رو گرفته...بعد گفت مامان از کربلا آورده...خجالت کشیدم..نمی خواستم قبول کنم آخه  خجالت کشیدم..سوار تاکسی که شدیم..بهم گفت باید قبول کنم..ازش گرفتم ودر کیف دستی رو باز کردم واااااااااای یه سجاده بودووخیلی خوشگل بود خیلی خوشحال شدم خیلی....انقدر ذوق زده بودم که تشکر هم نکردم...رسیدم که خونه بعد ناهار سجاده جدید وپهن کردم عجب عطری داشت..بوی حرم امام حسین و میداد..بوی زیارت میداد دلم میخواست فقط سجده کنم....چشام پر شد..از خدا به خاطر این هدیه زیبا تشکر کرد..داداشیم یه واسط بود تا خدا این جا نماز زیبا رو بهم هدیه بده....از خدا خواستم دل داداشم و همیشه شاد نگه داره که اون امروز دل آبجیشو شاد کرد...خوشحالم...خیلی خوشحال..لبخند

/ 0 نظر / 8 بازدید