پرودگارا به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند

عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند

بگریم برای کسانی که هرگز غمم رانخوردند

به من بیاموز لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند
محبت کنم به کسانی که محبتی درحقم نکردند


ببخشم کسانی را هرچه خواستند بادلم واحساسم کردند
ومرا در دور دست خودم تنها گذاردند


پرودگار در این فرصت حیاتم اهی نکشم


برای کسانی که دلم را شکشتند

/ 0 نظر / 2 بازدید