عاشقانه

امروز هرچقدر بخندی و هر چه قدر عاشق باشی، از محبت دنیا کم نمی شود.
پس بخند و عاشق باش.
امروز هر چه قدر دل ها را شاد کنی ، کسی به توخرده نمی گیرد .
پس شادی بخش باش.
امروز هر چه قدر آرزو کنی،چشمه ی آرزوهایت خشک نمی شود
پس آرزو کن.
امروز هر چه قدر خدا را صدا کنی، خدا خسته نمی شود
پس صدایش کن، او منتظر توست.
او منتظر آرزوهایت ، خنده هایت ، گریه هایت
و عاشق بودن هایت است.
امروز، امروز است ، امروز جاودانه است
و امروز زیباترین روز دنیاست.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید