دیروز از ته دل از خدا خواستیم یه سر پناه واسه زندگیمون جور کنه ..اشکام می ریختن از دیدن اشکام علی ناراحت شد اما این اشکا از ناراحتی نبود یه التماس برای خدا بود

التماس پناه دادن به ما...

خدا جون امیدمون به  خودته.........

/ 0 نظر / 4 بازدید