سفر

الان که دارم اینو مینویسیم از مسجد نزدیک خونمون داره صدای اذون میاد...وای که چقدر این موقه ها دلم میگرفت از پنجره اتاقم شهر دیده میشه بیرونرو رو که نگاه میکردم مثل این بود که دارم ئنبال کسی یا چیزی میگردم مثل کسی که که گم شده ای دتشته باشه..... شاید اون روزها اگه این همه تنهایی نمی کشیدم الان این همه احساس خوشبختی نمی کردم..اما من بنده خوبی برای خدام نبودم وای که چقدر شرمنده خدام هستم... میدونم ازم دل خوره..میدونم میگه ای بنده بازم کارت به درگاهم میوفته حق داره ....من شرمندشم....خیلی هم شرمنده دلم هوای سفر کرده برای مسافرت فردا بی تابم... با علی میریم تهران...برای روحیم خوبه  برای روحیمون اونم مثل من خسته شده وبه تغییر روحیه نیاز داره...اون روز علی سوال عجیبی پرسید "گفت تو به چیه منبله گفتی؟"" انصافا شوکه شدم انتظار هم چین سوالی رو نداشتم... گفتم روز اولی که اومدی با هم صحبت کنیم خیلی با اراده بودی پر ازهیجان و امید بهزندگی عشق به کارت برام  جالب بود جزکار .کار کردن وهدفات حرف دیگه ای نمی زدی به همچین روحیه ای نیاز داشتم و این او تو دیدم

گفت پریا قول بده پشتمو تو زندگی خالی نکنی میترسم یه روز وضعم از لحاظ مالی زیاد خوب نباشه وپشتمو خالی کنی...از این حرفش ترسیدم و دلخور یعنی مت همچین ادمیم؟؟

میدنم براش با ارزشم و برام با ارزشه...من تو این زندگی از همون روز اول که پای سفره عقد نشستم به مولا علی وخانم فاطمه توسل کردم میدونم خدا به حرمته این دو عزیز ما رو تو زندگی حمایت میکنه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید