به یاد دوست

پست قبلی من در مورد یکی از دوست های صمیمی ام به نام پریزاد بود که از من قهر بود..پریزاد از من قهر بود هر چند هیچ وقت دلیل شو نفهمیدم اون روز که داشتم می رفتم ارایشگاه یهو دیدم یه نفر منو صدا کرد وقتی برگشتم دیدم پریزاددددددد فرشته

خیلی خوشحال شدممممممممم پریدم بغلش کردم  یه جوری بود اما برام مهم نبود اون همیشه برام ارزشمند بود از چشاش دیدم اون همون پریزاد مهربون من بود....هنوز خاطره ها مون یادش بود ازش معذرت خواستم برای چیزی که نفهمیدم چی بود و اونو دلگیر کرده بود به خودم قول دادم بیشتر مراقب دوستیهامون باشم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید