شروع دو ماهگی...

شروع اولین روز از دو ماهگی زیاد جالب نبود تهوع شدید دارم و سرم گبج میره...یک ساعت بعد وقت دکتر دارم که با علی می رم تو این شرایط صدای تلفن و سر وکله زدن  با مشتری ها سخته.. امروز مدیر واحدم اجازه داد یک ساعت زودتر برم ..... واییییییییییی سرم داره می ترکه....

ناراحت

/ 0 نظر / 10 بازدید