بر بال آرامش 2

 

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛
از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !
امـا …. حقیقـت اینه که :
از دست دادن ِ خــودمـون ،
و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ….
... گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید