قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنیکفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن،
از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم،


اشکهایی را بریز که من ریختم
دردها و خوشیهای من را تجربه کن
سالهایی را بگذران که من گذراندم
روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن
همانطور که من انجام دادم ...


بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی

 
/ 0 نظر / 2 بازدید