سکوت میکنم چون بلند ترین فریاد است
سکوت میکنم چون بهترین کار است در برابر این دنیا
سکوت میکنم چون خدایی دارم که میتواند ترجمه کند سکوتم را
سکوت میکنم چون میخواهم در سکوت به تو برسم خدای مهربانم
سکوت میکنم چون دیگر نمیدانم چه کنم با این دنیا
سکوت میکنم چون میترسم به رنگ انها شوم
سکوت میکنم تا همیشه حرفی نگفته داشته باشم
چه کسی میتواند سکوتم را ترجمه کند جز خدای مهربان

/ 0 نظر / 2 بازدید