عمه شدن...

دیروز تا ساعت 6:30 شرکت بودم و در مورد اکسل جدید با همکارا جلسه داشتیم Computer عصر هم رفتم خونه عالی جون.علی هم که رفت همدان...شب علی زنگ زد و خبر حامله بودن بهناز را داد  نمی دونم چرا ادم وقتی میشنوه داره عمه می شه حس می کنه خیلی بزرگ شده .به هر حال کم کم وقتش بود که اونا هم صاحب بجه بشن .. خانوادمو داره توسعه پیدا می کنه نمی دونم اون روزی که میشنوم من مادر میشم چه حسی پیدا می کنم ! اما دوست دارم بچه ام با برنامه ریزی بزرگ شده و...امیدوارم خدا شرای اونو هم برام فراهم کنه و با مصلحت خودش در زمان مناسب فراهم کنه روزیه بچه مو هم خودش زیاد کنه 

/ 0 نظر / 3 بازدید