هواس سرد...

هوای پاییزی زودتر از هیشه به شهرمون اومده همیشه با اینکه پاییز زیبایی منحصر یه فرد خودش و داره اما پاییز که میشه دلم میگیره همین با عث شده بود به زیبایی هاش دقت نکنم پاییز که میشه حس تنهایی عجیبی به هم دست میداد اما امسال و پاییز امسال تنها نیستم خدا به من یه یار مهربون داد و اون علی من هست

علی چند روزه که سرما خورده دیروز نرفت سر کار پری روز هم ندیده بودمش با اینکهیه روز بیشتر نبود که شوهرم رو ندیده بودم اما بد جور دل تنگش بودم دیروز که با مامان برای دیدنش رفتم خونشون متوجه شدم بیشتر از اون چیزی که فکر و شو میکردم دلتنگش بودم

از نگاههای علی هم میشد همینو فهمید که اونم دلتنگ من شده بود دیروز یه چیزه دیگه متوجه شدم اینکه چقدرررررررررررررررررر نگاههای شوهرم به من مهربونه لبخند همون چیزی که همیشه از خدا خواسته بودم دیروز بهم یواشکی گفت خیلیی دلم برات تنگ شده بود...

میسی خدا جون واسه علیی زندگیم....زبانقلب

/ 0 نظر / 5 بازدید