امروز دل داداشم رو شکستم ...هیچ فکر نمی کردم یه روزی دلش رو بشکنم...میدونم ناراحت شد..میدونم.........ناراحت.

یاد روزی افتادم که وقتی به داداش گفتم دارم ازدواج میکنم گفت برو..گفت نه اس ام اس  نه چت نه ایمیل گف تنی نیستیم.....چقدر داغون بودم...نمی دونم چرا امروز این کار و کردم و دلش و شکستم....لعنت به من.....

کاش برادر تنیم بود کاش کاش کاش.............................گریهگریهگریه

/ 0 نظر / 2 بازدید