احیا...

دیشب شب احیا بود ..احیا...احیا..احیا...

رفتیم مسجدپارسال نذر کرده بودم یه شریک زندگی خوب تو زندگیم باشه شریکی که دوستم داشته باشه  و خدا تو احیای مولا علی " علی را به من داد نذرم 12 لامپ بود به نیت 12 امام. خدا رو شکر از علی راضیم تنها مشکلم کارشه...اونم دعا کردم جور شه...

دعا کردم صاحب اسمش کمکمون کنه..دعا کردم تو اول زندگی کمکمون کنه... دعا کردم زودتر بریم سر خونه زندگی خودمون..خونه خودمون....من و علی

"خدا جون کمکمون کن...فرشته

/ 0 نظر / 3 بازدید