آنقدر در می زنم تا در به رویم واکنی
رخصت دیدار رویت را به من اعطا کنی

بیش از این ما را گرفتار غم هجران مکن
ای لقا الله من رخسار خود پنهان مکن
در تحیر مانده ام باید کجا جویم تو را
چون نسیم کوی خود ما را تو سر گردان مکن
مرغ عشقم بسته در دامم هوائی نیستم
در قفس افتاده و فکر رهائی نیستم
ای بهشت آرزو گر خار ناچیزم ولی

دل به عشقت داده ام ، فکر جدائی نیستم

/ 0 نظر / 2 بازدید