شعر

تسبیح درختان

آفرینش، همه تنبیه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

عقل حیران شود از خوشه زرّین عِنب
فهم عاجز شود از حُقه یاقوت انار

بندهای رطب از نخل فرو آویزند
نخل بندان قضا و قدر شیرین کار

تا نه تاریک بود سایه انبوه درخت
زیر هر برگ چراغی بنهد از گل نار/ 0 نظر / 2 بازدید