سهراب !! گفتی:چشمها را باید شست……شستم ولی !………

گفتی: جور دیگر باید دید…….دیدم ولی !…………..

گفتی زیر باران باید رفت……..رفتم ولی !………….

او نه چشمهای خیس و شسته ام را..نه نگاه دیگرم را…هیچ کدام را ندید !!!!

فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت

: ” دیوانه باران ندیده !! ”

/ 0 نظر / 2 بازدید