کسل

حوصله ندارم نمی دونم چرا کسلم حال و حو صله هیچ کس و ندارم سر کار هم بد عنق شدم و بی حوصله

 زباننمی دونم که چه مرگمهههههههههههههههههههه آخههههههههههههههههههه 

کلافه

/ 0 نظر / 2 بازدید