پسر 9 ماهه و 18 روزه من ارمینم امروز صبح که داشتیم می بردیم خونه عالی جون و پشت ماشین گذاشتن دراز بکشی تو خواب ناززززز بودی متوجه شدم چقدررر بزرگ شدی پسر گلمقلب دوست داررررررم پسر گلم.....دوست دارممممممممم

ارمینم زودتر بزرگ شووووووووووووووو مردی باش برای خودت مررررررررررررررد

ارمینی بزرگ می کنم که در مردانگی شهرت داشته باشه....قربون دستای کوچکت بشم که قراره بزرگ شن  و تکیه گاه شونه های یه نفر دیگه باشه....

دوست دارررررررررررررررررررررررررررررررررررم پسررمماچ

/ 0 نظر / 19 بازدید